Prosíme, pomozte zachránit Klokánky!

22.04.2015 20:44

Klokánky vznikly díky darům veřejnosti. Teď jim hrozí krach, protože    Fondu ohrožených      dětí nebyl povolen splátkový kalendář na nedoplatek na sociálním pojištění, nemáme bezdlužnost, a proto nám nebylo vyplaceno přes 11 milionů korun. Prosíme, pomozte Klokánky zachránit a pošlete jakoukoli částku na učet 3055103/0300.   Věříme, že se díky Vaší pomoci podaří Klokánky zachránit.           

Až do účinnosti Novely, tj. do konce r. 2012, jsme byli schopni hradit včas odvody z mezd, které měsíčně činí cca 5 milionů korun (za loňský rok to bylo celkem 59 milionů korun, což je prakticky polovina státního příspěvku, který loni činil 119 milionů korun). Po přijetí Novely se však začal státní příspěvek na Klokánky, který dříve činil 11 až 12 milionů korun měsíčně, zpožďovat až o tři měsíce a jeho výše se kvůli odečtům snížila o 2 až 3 miliony, a to

  1. pro nepřítomnost dětí (víkendové a prázdninové návštěvy rodičů i pobyty v nemocnici). Třebaže zákon říká, že se odečítá celý státní příspěvek na den, pokud je dítě nepřítomno po dobu dvou kalendářních dnů po sobě jdoucích, je nám odečítána jakákoli nepřítomnost s odůvodněním, že zákonodárce měl na  mysli dva a více dní. Pokud to měl zákonodárce na mysli, měl to tak napsat - platí přece to, co je v paragrafovaném znění zákona. Navíc mezitím proběhly již 4  novelizace Novely a toto ustanovení nikdy nebylo změněno. 
  2. dále nám státní příspěvek není přiznáván proto, že děti jsou "přespočetné" za situace, kdy obsadily i na základě rozhodnutí soudu nebo na žádost orgánu sociálně-právní ochrany prázdné lůžko po dlouhodobé propustce dětí, které již fakticky byly doma nebo v náhradní rodině, ale soud o tom ještě nerozhodl, takže je máme ve  stavu. Přitom na uvolněné lůžko žádný státní příspěvek nepřísluší, ačkoli náklady na mzdy, odvody ani energie se při nepřítomnosti dítěte nesnižují. Tyto "přespočetné" děti nám úřady v Klokánkách nechávají, ale pouze na naše náklady. Považujeme za zcela nepřijatelné, aby stát, když odebere děti rodičům, ponechal jejich výživu a péči o ně plně na darech veřejnosti a svou zodpovědnost přenesl na bedra neziskové organizace. Těchto dětí, na které nám stát nepřiznal žádné finanční prostředky, jsou od účinnosti novely stovky. Není pak divu, že se nám na odvody již nedostává. K tomu je nutno přičíst skutečnost, že ZDVOPy jsou nuceny dva až tři měsíce hradit svůj provoz z jiných než veřejných zdrojů, tedy z darů veřejnosti. Na rozdíl od příspěvku na výkon pěstounské péče pro doprovázející organizace, který se vyplácí na rok dopředu nejpozději do 15. února a dokonce se nemusí vracet, i když právní titul (dohoda s pěstounem) zanikne, se státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP vyplácí měsíčně pozadu bez uvedení lhůty, do níž má být vyplacen;
  3. rovněž nám není přiznáván státní příspěvek proto, že soud včas nerozhodne nebo že orgán sociálně-právní ochrany nesežene souhlas rodičů s pobytem dítěte na žádost OSPOD a nepodá návrh na předběžné opatření. Dítě nám však ponechá na naše náklady;
  4. dále nám nebyl přiznán státní příspěvek i proto, že novorozené dítě, které se narodilo přijaté těhotné dívce, se dostalo na 29. místo, a tím se stalo přespočetné, třebaže bylo do Klokánku svěřeno soudem. Novela sice uvádí, že nad kapacitu 28 může být přijat jen sourozenec, ale tento případ jen dokládá, jak je novela nepromyšlená až absurdní. Je snad vhodnější odebrat novorozence matce než rozdělit sourozence?
  5. dalším důvodem nepřiznání státního příspěvku je skutečnost, že dítě je u nás déle než 6 měsíců, ačkoli soudní rozhodnutí o svěření platí dál. My sami dítě nikam bez rozhodnutí soudu přemístit nemůžeme, přičemž úřady nám dítě nechávají zcela na naše náklady, byť podle krajských úřadů a MPSV je jeho pobyt nezákonný.