1a) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle, cílovou
skupinu a zásady své činnosti, a to formou srozumitelnou dětem, jejich rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte a dalším osobám příbuzným nebo dítěti blízkým.
                                                                                                        

Klokánek v Ústí nad Labem  je Zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jehož zřizovatelem je zapsaný spolek Fond ohrožených dětí, s působností od r. 1990. FOD byl založen na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky.

Poslání a cíle FOD:

  1. Zřizování  a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek
  2. Provoz krizové linky pro matky, které tají těhotenství
  3. Osvěta
  4. Snaha o zlepšení legislativy i praxe na úseku ochrany dět

Cílová skupina:

1.      Děti 0 - 18 let věku

2.      Rodiny s dětmi

V souladu s posláním a cíli FOD pracuje s cílovou skupinou také Klokánek  v Ústí nad Labem.

Poslání a cíle ZDVOP Klokánek Ústí nad Labem:

1.     Provoz ZDVOP Klokánek

2.     Zajištění kontaktu dítěte s biologickou rodinou

3.     Spolupráce při vytváření podmínek pro návrat dítěte do biologické rodiny

4.     Spolupráce s OSPOD a KÚ při zajišťování přechodu dítěte do NRP.

Cílová skupina:

1.      Děti 0 - 18 let věku

Zásady činnosti ZDVOP Klokánek Ústí nad Labem:

·        dodržování práv dětí ,

·        poskytování nepřetržité péče co nejvíce podobné péči rodinné,

·        multidisciplinární přístup (spolupráce s odborníky a jinými organizacemi),

·        individuální přístup k dětem (vychází z individuálních potřeb každého dítěte),

·        respektování volby dítěte (nabídka více možností řešení, dítě má vždy možnost rozhodnout se),

·        podpora rozvoje samostatnosti a posilování sociálního začleňování,

·        komplexnost (péče poskytovaná dítěti a jeho rodině, případně dalším zúčastněným osobám)

 Klokánek nabízí přechodnou péči rodinného typu dětem ve věku 0 - 18 let, z celé republiky, které z vážných důvodů nemohou zůstat ve své rodině a kterým jsme schopni zajistit uspokojení základních životních potřeb. Během pobytu je o děti pečováno do doby, dokud se nemohou vrátit zpět domů nebo do rodiny náhradní, případně do jiného zařízení dlouhodobé péče.

"Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči." (dle zákona SPOD)

Neposkytujeme péči dětem, které potřebují nepřetržitý lékařský dohled, jelikož Klokánek není zdravotnickým zařízením.

Provoz zařízení je nepřetržitý.

Klokánek v Ústí nad Labem má kapacitu 28 dětí, které jsou ubytovány vždy po čtyřech, v sedmi bytech klokánku. Vždy se snažíme zajistit společné ubytování sourozenců!!! O děti v bytě pečuje celodenně teta, případně strýc, tito pracovníci se u dětí střídají vždy po týdnu nepřetržité péče, ev. o děti pečuje teta stálá.
Teta nebo strýc v bytě  i přespávají. Vykonávají tak nad dětmi soustavný dohled a dítě má vždy zajištěnu přítomnost blízkého, dospělého člověka 24 hodin denně.

O děti teta nebo strýc pečují po všech stánkách - nakupují, vaří, hrají si s dětmi, připravují se s nimi do školy, spolupracují se školami a se zdravotníky, starají se
o domácnost, plánují volnočasové aktivity apod. Pokud je to možné, snažíme se zachovat stávajícího lékaře dítěte i jeho školní prostředí. Pokud to vzdálenost
neumožní, děti u nás navštěvují školu co nejbližší ZDVOP Klokánek. Dětem zachováváme, pokud je to možné, i jejich dětského pediatra. Pokud to možné
není, slovujeme pediatry v nejbližším okolí Klokánku a zaregistrujeme dítě ve středisku, jehož aktuální kapacita registraci dítěte umožní. U dětského
lékaře pak zajišťujeme doplnění ev. zameškaných preventivních prohlídek, očkování a vyšetření dětí.  O děti se starají také dvě denní tety, které děti doprovází do škol či školek a také je zde vyzvedávají. Starší děti dochází do školy samostatně. S dětmi pracují také sociální pracovníci, kteří jsou také nápomocni rodinám při
vytváření podmínek pro návrat dětí do rodiny. Dle potřeb s dětmi pracují idalší odborní pracovníci (externí psycholožka, logopedka, dětský psychiatraj.).

Při péči o děti vždy dodržujeme práva dětí, snažíme se, aby se u nás děti cítily co nejlépe až do doby, než se mohou vrátit zpět do své původní rodiny, než je vyřešena jejich rodinná situace, případně aby co nejlépe zvládly přechod do systému NRP. Umožňujeme co nejširší kontakt dítěte s biologickou rodinou, s kamarády dítěte.
Kontakt je osobní (návštěvy v zařízení, procházky venku, pobyty v rodině), písemný i telefonický.

Náš přístup je multidisciplinární (spolupracujeme s dalšími odborníky a organizacemi, účastníme se případových konferencí) a také individuální (vycházíme ze situace  a potřeb každého dítěte samostatně). 
Respektujeme vždy volbu a přání dítěte, podporujeme dítě v rozvoji samostatnosti.

Naše péče o děti je komplexní.
Rodičům i dětem je poskytováno poradenství  a nabízena spolupráce s cílem maximálně zlepšit jejich situaci a napomoci návratu dítěte do rodiny.

Pokud se děti nemohou vrátit zpět do původní nebo širší rodiny, ZDVOP Klokánek spolupracuje s příslušnými úřady na citlivém přechodu dítěte do rodiny náhradní, v krajním případně do zařízení poskytující dlouhodobou péči.