4a) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc informuje dítě, jeho rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a další osoby dítěti příbuzné nebo blízké srozumitelným způsobem o poskytování sociálně-právní ochrany ze strany zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zejména o průběhu pobytu dítěte v zařízení, právech a povinnostech umístěných dětí, zaměstnanců a ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

O poskytování sociálně-právní ochrany jsou děti a rodiče informováni ihned při předávání dítěte a to prostřednictvím "Informačního letáku" - mají možnost se seznámit s volně dostupným "návštěvním řádem"  a také ve formuláři "Informace pro rodiče" . Jestliže rodiče nejsou při příjmu dítěte přítomni (dítě je přivezeno OSPODem nebo zaměstnanci soudu), formuláře jsou rodičům předány při nejbližší možné příležitosti ve ZDVOP, ev. o spolupráci při předání informací požádáme OSPOD.

·        Přiměřeně věku jsou o poskytování SPO ve ZDVOP informováni také děti a to ve formulářích "pravidla pro dětí 0-6 let, 6-12 let a 12-18 let.

·        Informovanost o převzetí citovaných podkladů stvrzují rodiče i děti do formuláře: Potvrzení o převzetí pravidel.

Po přijetí dítěte, přiměřeně věku a situaci, vysvětluje dítěti pravidla režimu v Klokánku a možnostech dítěte v Klokánku dítěti sociální pracovník a také  teta, která má dítě na starost. Oba dítěti vysvětlují vše spojené s jeho pobytem v zařízení, jsou mu oporou a plně k dispozici.

Každé dítě má právo na informace o jeho situaci. Dětem se snažíme vytvořit bezpečné prostředí a doprovázet je v průběhu pobytu (říkat dětem pravdu, nejsme viníky situace, prožívat emoce  s dětmi, ...).

Vyvarujeme se těchto situací, při nichž mohou být práva dítěte nebo rodičů porušována:

·        Dítě neinformujeme o jeho situaci.

·        Dítěti zapíráme informace kolem jeho situace.

·        Rodič nedostane informace o dítěti, když o ně požádá (výj.: na pokyn soudu či PČR nejsou sděleny informace ohrožující dítě).

·        Rodič nemá možnost vyjádřit se ke vzdělávání dítěte.

·        Zastrašujeme - vyhrožujeme něčím, abychom dosáhli potřebného chování rodiče.

·        Rodičům je bezdůvodně znemožňován kontakt s dítětem.